กำหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ ๒๖
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพมหานคร (วงดุริยางค์บรรเลงมหาชัย)
   อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฝ้าฯ รับเสด็จ
   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัยข้อพระกร
   เสด็จฯ เข้าสู่ภายในอาคาร
   เสด็จฯ ขึ้นสู่ ชั้น ๔ โดยลิฟท์
   เสด็จฯ เข้าสู่หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ๑ 
   (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
   ประทับพระราชอาสน์บนเวที
   ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงถวายพระพร (โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต ลีละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
   รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก
   อธิการบดี กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
   ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานวิจัย
   รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กราบบังคมทูลขอพระราชทานทรงบรรยาย
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง "อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ" (ประมาณ ๔๕ นาที)
   จบการบรรยาย
   ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้
   เสด็จฯ ออกจากหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ๑
   เสด็จฯ ไปยังชั้น ๒๒ โดยลิฟท์
   ทอดพระเนตรนิทรรศการวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๖
   เสวยพระกระยาหารว่าง และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร พระอาจารย์ พระสหายและศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ตามพระราชอัธยาศัย
   ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระอาจารย์ และพระสหาย (๑ ชุด)
   ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
   เสด็จฯ ออกจากห้องจัดนิทรรศการ เลี้ยงรับรอง และฉายพระฉายาลักษณ์
   เสด็จฯ ลงสู่ชั้น ๑ โดยลิฟท์
   เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
   เสด็จพระราชดำเนินกลับ
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Since October 14, 2009