ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2529   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันประกอบด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความยินดีเป็น ล้นพ้น และเพื่อรำลึกถึงวาระอันเป็นมงคลและเกียรติยศสูงสุดนี้   มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เป็นวันประชุมทางวิชาการเป็นประจำทุกปี  นับแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีจะมีหัวข้อของงานที่แตกต่างกันไป   คณาจารย์   ข้าราชการเจ้าหน้าที่และนิสิตจะร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการจัดนิทรรศการและมีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก   วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งรวบรวมบทความ ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่เป็น ประจำทุกปี

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยตระหนักว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากพระเมตตาคุณที่ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนี้จะตรึงตราอย ู่ในดวงใจของชาวศรีนครินทรวิโรฒตลอดไป   ในวาระอันประเสริฐ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น  ขอถวายพระพรขอจงทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นหลักชัยแห่งการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Since October 14, 2009